2. LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/TES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINARIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR PORTA) D’ 1 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/TES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINARIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR PORTA) D’ 1 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

 

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 portalliteres amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiu de persones admeses i excloses

La llista definitiu de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

PORTALLITERES

 

Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39677708V
39895669F
39901400B
39901961C
39906329H
39906513H
39906915Y
39907738R
39909025T
39914944P  
39924992M
39925815T
39926453V
39932171P
39933189Z
43747913G

 

Exclosos/es

 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
03453159P 2
04594074P 2
19010508L 2
33359311L 1
39728758F 2
39858024J 2
39890135Q 2
39890709S 2
39900268Y 1
39900705Y 2
39909392E 2
39918759M 2
39922255M 2
39928433L 2
39931175R 1
39932500S 1
39960304N 2
40997823R 2
46689309E 2
47755628S 1
47759768S 2
47767742P 2
47836442F 2
47856165L 2
47856300Q 2
48001797S 2
48004193L 2
48018026Y 2
48018661 1
48139269Q 2
48274496A 2
48277025W 2
50105175C 2
54484145C 2
75713232S 2
X6071219R 1

 

(1) Per no presentar les titulacions exigides (Títol ESO, EGB, equivalent o similar i Curs de zelador en la Sanitat o similar) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

 

 

  1. Publicació dels anuncis successius.

 Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.