Resolució definitiva taxa addicional Fundació Educativa i Social

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA FAE AI, TA FAE EDUC, TA FAE MESTRE I TA FAE DIRE) A LA FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (ANTIGA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA)

  1. Entitat convocant

Fundació Educativa i Social (antiga Fundació per a l’Acció Educativa).

  1. Objecte de la convocatòria

Processos selectius per a cobrir les següents convocatòries:

  • 8 Assistents infantils per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil
  • 6 Educadors/ores per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil
  • 1 Mestre/a per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil.
  • 1 Director/a per al centre de suport a la infància i famílies Mas Pintat.

  1. Llista definitiva de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació descrita al llistat provisional.

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

ASSISTENTS INFANTILS

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39870612C 63,32 SI
39879383M 62,59 SI
39921735Z 56,52 SI
39892494Y 54,21 SI
39922327P 50,10 SI
39867337B 49,54 SI
39700644E 47,78 SI
39927697L 23,00 SI
39471997H

 

NO PRESENTAT/ADA

 

EDUCADORS/ORES

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39886544J 60,36 SI
39917784L 50,20 SI
39868528Y 48,40 SI
39885862K 44,22 SI
39892944L 43,18 SI
39916430E 31,46 SI
39922626P 29,98
39910652V 29,95
47696683L 29,42
46789202A 29,24
39922327P 27,95
39928030F 15,47
39917229Q 15,34
39927697L 13,00
39925542A 12,61
47860534H 11,16
47771275E 11,10
47624925K NO PRESENTAT/ADA
39471997H NO PRESENTAT/ADA
48008066M NO PRESENTAT/ADA
39875664N NO PRESENTAT/ADA

 

MESTRE/A

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39872593T 50,93 SI
47823541D 17,12
48016356S NO PRESENTAT/ADA

 

DIRECTOR/A PER AL CENTRE DE SUPORT A LA INFANCIA I FAMILIES – MAS PINTAT

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39677034X 60,84 SI