(Cat/Cas) EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. CERCA metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació per l’Hospital Universitari Sant Joan Reus. SOLICITA médico/a especialista en en anestesiología y reanimación para el Hospital Universitario Sant Joan Reus.


(VERSIÓ EN CATALÀ)

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de anestesiologia i reanimació durant l’any 2022.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es  valorarà:

 • Títol metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació en procés de homologació per el Ministeri competent.
 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
 • Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en anestesiologia i reanimació.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores/crèdits).
 • Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
 • Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.com i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

                           MA ANE 11 21

 Termini de presentació de sol·licituds: 3 de juliol de 2022

Contacte:  Dra. Pilar Sala (Responsable del Servei de Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53340 mòbil: 617320419; e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

 

(VERSIÓN EN CASTELLANO)

Se requiere:

 • Licenciatura en Medicina y Cirugía y la titulación de especialista en anestesiología y reanimación, o que finalice su formación MIR en la especialidad de anestesiología y reanimación durante el año 2022.
 • Ambos títulos expedidos por una universidad española; o en su defecto, debidamente homologados por el Ministerio competente.
 • Acreditar certificación consistente en no haber estado condenado por sentencia firme en alguno de los delitos previstos en la LOPJM (*).

Se valorará:

 • Título de médico/a especialista en anestesiología y reanimación en proceso de homologación por el Ministerio competente.
 • Experiencia laboral acreditada como médico/a especialista en anestesiología y reanimación.
 • Experiencia laboral en el ámbito hospitalario como asistencial.
 • Formación adicional específica al puesto de trabajo, incluso de la especialidad en otros países (indicando horas/créditos).
 • Experiencia docente e investigadora.

Se busca un/a profesional con iniciativa, dinamismo, buen comunicador/a, orientado/a a la mejora continuada y con capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

 Se ofrece:

 • Contrato laboral por cobertura de un puesto de trabajo estructural de naturaleza permanente a jornada completa con atención continuada.
 • Posibilidad de realizar jornadas complementarias remuneradas.

 

Las personas interesadas deberán de:

 1. Registrarse a http://app.borsadetreball.grupsagessa.com  e introducir todos sus datos personales y curriculares.
 2.  Obligatorio completar el perfil adjuntando la documentación (currículum vitae, todas las titulaciones y carta de presentación)
 3. Inscribirse a la convocatoria abierta siguiente, con el código:

MA ANE 11 21

 Plazo de presentación de solicitudes: 3 de julio del 2022

 

Contacto: Dra. Pilar Sala (Responsable del  Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitari Sant Joan Reus) Teléfono de contacto: 977310300 Extensión: 53340 móvil: 617320419;  e-mail: mariapilar.sala@salutsantjoan.cat

(*) Se puede solicitar el Certificado a: www.mjusticia.gob.es