Llistat definitiu dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TF) de 6 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN FARMÀCIA publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018.

 

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR TF) DE 6 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN FARMÀCIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Farmàcia amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiu de persones admeses i excloses

La llista definitiu de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN FARMÀCIA

 Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39708125M
39873391Q
39891808X
39907066L
39907079D
39911813M
39913255K
39918734A
39921418L
39921829Q
39925816R
39931754M
39932142W
39933661A
39935205Y
39937788J
39939445Z
39940860A
39943041E
41551775K
42334626K
48000735B
48003563X
48019656A
75136350L
77835293G
X3127363F
X5675041K

Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39884917L 1
39890828L 1
39919279L 1
39921322S 1
39923772G 1
39926774Q 1
39928871C 1
41022489B 1
47860444C 2
49319325B 1
52604254B 1
53225763Z 2
77612288F 2
X8881507B 1

 (1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Tècnic Grau Mig en Farmàcia i Parafarmàcia) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 (2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

  1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.