Llistat definitiu dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR AP) de 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN ANATOMIA PATOLÒGICA publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

 

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR AP) DE 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN ANATOMIA PATOLÒGICA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 tècnics/tècniques especialistes en Anatomia Patològica amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiu de persones admeses i excloses

La llista definitiu de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN ANATOMIA PATOLÒGICA

 Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
21693731Q
39916121N
39918790J
39924626F
39926353D
39926432L
39931019Y
43717507G
52410848N

Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39928871C 1
42335983K 2

 

(1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Tècnic Grau Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 (2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

  1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.