2. LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR PORTA) DE 22 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR PORTA) DE 22 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

 

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 22 portalliteres amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiu de persones admeses i excloses

La llista definitiu de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

PORTALLITERES

 Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39677708V
39697820G
39698923A
39709697J
39870055S
39876414A
39879035W
39882052Y
39895669F
39901400B
39901961C
39906329H
39906513H
39906915Y
39907738R
39909025T
39914944P
39917148G
39922642R
39923041D
39923511L
39924625Y
39924810F
39924992M
39925815T
39926453V
39929114X
39929367X
39932102P
39932171P
39932248Q
39933189Z
39936101M
39952897B
42334626K
43747913G
47762803Z
47858982F
Y2291012L

 

Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
04594074P 2
33359311L 1
38143298Y 2
39375869F 2
39679702X 2
39709823R 2
39717274T 2
39728758F 2
39858024J 2
39870121N 2
39874018E 2
39880097Y 1
39887236S 2
39889619Y 2
39897214B 2
39898046S 2
39900268Y 1
39900705Y 2
39901372Y 1
39909392E 2
39913255K 2
39913545N 2
39917226J 2
39918759M 2
39918981C 2
39920011S 2
39920319R 1
39920980H 2
39921534C 2
39922140M 2
39922255M 2
39925036A 2
39928433L 2
39930423P 1
39930858Y 2
39934309F 2
39952574X 1
39960304N 2
39962746Q 1
40347173K 1
40997823R 2
41022123J 1
43741576Z 2
46689309E 2
47759768S 2
47761464D 2
47767742P 2
47824717N 1
47826239Q 2
47828068M 2
47836442F 2
47856300Q 2
47936404B 2
48000407M 2
48001797S 2
48003790 1
48004193L 2
48004225M 2
48014104V 2
48017445T 2
48018661 1
48277025W 2
55223485W 2
75115058W 2
75151070L 2
75713232S 2
77788634N 2
77834140R 1
78099253Q 2
X5675041K 2
X6186158D 2

 (1) Per no presentar les titulacions exigides (Títol ESO, EGB, equivalent o similar i Curs de zelador en la Sanitat o similar) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

  1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.