Llistat definitiu dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TR) de 3 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR TR) DE 3 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 3 tècnics/tècniques especialistes en Radiodiagnòstic amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiu de persones admeses i excloses

La llista definitiu de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC

 Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
38143298Y
39707938W
39909421M
39911650A
39913614N
39914967P
39917696T
39920807Y
39921381M
39930311B
39937991D
39941365W
39945666W
43741575Z
45787025M
46131910M
47243902Q
47629697D
47856415Q
47937037T
48001583P
48015245P
48139269Q
48602178G
77786548L
78096237J
X3290163J

Exclosos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
18051348M 1
39700186R 1
39707796K 1
39884917L 1
39918518V 1
39934044H 1
39944478X 1
41033419Q 1
43748491F 1
46051488Z 2
47767742P 1
47855816S 1
47892292J 1
47892670T 1
50118035T 1
77124981R 1
77785953E 2
78743420E 1
X8225431X 1

(1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 (2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

  1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.