Llistat definitiu dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TRT) de 6 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR TRT) DE 6 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

 

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiu de persones admeses i excloses

La llista definitiu de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA

 Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
25166488A
33913660N
39903373Y
39905248H
39911650A
39920544L
39923089B
39923096H
39936368L
40933434N
43741576Z
47822367P
47859493N
47934742M
48005306M
48006382T
48011488T
73400489Z
77787007H

Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
18051348M 2
18053250K 1
39921103A 1
39925807S 1
39937991D 1
47767742P 1
47769298T 2
47900451F 1
48003657N 1
77788634N 1

 (1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 (2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

  1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.