Llistat definitiu dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per cobrir 1 llicenciat/ada o graduat/ada en dret per la substitució d’una jubilació parcial a GINSA AIE publicada 12-11-20 (Codi: GINSA ADV 11 20)

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 llicenciat/ada o graduat/ada en dret per cobrir un lloc de treball amb contracte temporal de relleu a jornada completa.

 

  1. Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

 

 

Admesos/es

 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39919319-J  
39934545-J  
48005502V  
39940444-R  
39736136W  
39733394C  

 

 

 

 

Exclosos/es

 

 

 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39920193J 1
77785586T 2
47768956A 2
47766163Q 2
39925729Y 2
39921943S 2
20452281Z 2
39916077Z 2
48001223Q 2
48018978S 2
39942131D 3
39933183-P 3
49424704-G 3
48174763-K 3
39955816D 3
41022308Z 3
47765016L 3
39932600T 4

 

 

(1) Per no presentar la titulació exigida de Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

 

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 

(2) Per no presentar la titulació exigida de Nivell C de Català) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

 

(3) Per no presentar la titulació exigida de Llicenciat/ada o Graduat/ada en dret i no presenten la titulació de Nivell C de Català per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

 

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 

(4) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

 

 

  1. Publicació dels anuncis successiu.

 

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria s’hande publicar a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.

 

Reus, 13 de gener del 2021