LLISTAT DELS CANDIDATS/ATES APTES I NO APTES A LES PROVES TÈCNIQUES PER A LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR DIFERENTS VACANTS DE LA TAXA ADDICIONAL (REF. TA FAE AI, TA FAE EDUC, TA FAE MESTRE I TA FAE DIRE) A LA FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL

LLISTAT DELS CANDIDATS/ATES APTES I NO APTES A LES PROVES TÈCNIQUES PER A LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR DIFERENTS VACANTS DE LA TAXA ADDICIONAL (REF. TA FAE AI, TA FAE EDUC, TA FAE MESTRE I TA FAE DIRE) A LA FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (ANTIGA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA)

  1. Entitat convocant

Fundació Educativa i Social (antiga Fundació per a l’Acció Educativa)

  1. Objecte de la convocatòria

Processos selectius per a cobrir les següents convocatòries:

  • 8 Assistents infantils per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil
  • 6 Educadors/ores per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil
  • 1 Mestre/a per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil.
  • 1 Director/a per al centre de suport a la infància i famílies Mas Pintat.

  1. Llista provisional de persones aptes i no aptes

La llista de persones aptes i no aptes a la prova tècnica realitzada el 26 de setembre de 2019, de les persones que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de les esmentades convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

ASSISTENTS INFANTILS

Aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39879383M  
39870612C  
39921735Z  
39471997H  
39700644E  
39922327P  
39867337B  
39892494Y  
39927697L  

 

No aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
47624925K  
47860444C  
39853101N  
78581844K  
48008066M  
47692180R  
39853412R  

 

EDUCADORS/ORES

Aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
47624925K  
39875664N  
39910652V  
39928030F  
39917784L  
47771275E  
46789202A  
39885862K  
47860534H  
47696683L  
39471997H  
39922327P  
48008066M  
39922626P  
39916430E  
39927697L  
39917229Q  
39925542A  
39892944L  
39886544J  
39868528Y  

 

No aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
47860444C  
47768166H  
47823541D  

 

MESTRE/A

Aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
48016356S  
39872593T  
47823541D  

 

No aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
47624925K  
47771275E  
47860534H  
39471997H  

 

DIRECTOR/ORA

Aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39677034X  

 

No aptes

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
46789202A  
39927697L  
47615653H  
39917229Q  
47823541D  

 

  1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.