Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/ates admesos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional ampliada (codi: TA2 GINSA NET BC 100) (codi: TA2 GINSA NET BC 48) (codi: TA2 GINSA NET BC 23) de 27 netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp publicada al BOPT núm. 0 de 21 de juliol de 2020

 1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

 1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

NETEJADORS/ORES

 DATA: 07 DE SETEMBRE DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

 

9:00 X7407751A
9:00 47856458J
9:00 X1344390V
9:00 07968413V
9:00 39660787R
10:00 X8174430T
10:00 39846446G
10:00 39863448D
10:00 39870325D
10:00 39860766H
10:00 Y3452734B
12:00 39858987X
12:00 40870913M
12:00 39866063W
12:00 39863155S
12:00 39861130Z
12:00 Y0533857H
13:00 39864417N
13:00 Y7755921J
13:00 Y7123081H
13:00 39930439R
13:00 39905641C
13:00 78579351N
14:00 39978259G
14:00 39340343Q
14:00 39878392A
14:00 X6681835J
14:00 44993729W
16:00 X4664250B
16:00 39686991P
16:00 39848455N
16:00 47859846C
16:00 24232733W
17:00 X6198528M
17:00 X4122106T
17:00 39895617R
17:00 X9218957M
17:00 46794617J

 

DATA: 08 DE SETEMBRE DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

 

9:00 39892690H
9:00 39863803L
9:00 Y7858032G
9:00 46532435P
9:00 39699412D
10:00 38816040K
10:00 39868289C
10:00 X3951259C
10:00 39695135X
10:00 X8506518Z
10:00 39883412D
12:00 39844973A
12:00 39900781J
12:00 39862842R
12:00 X9920658E
12:00 42332317N
12:00 X3800331H
13:00 39954429W
13:00 39886958J
13:00 39868433A
13:00 X4501824B
13:00 22722477H
13:00 48920153G
14:00 39892277L
14:00 39962758M
14:00 X6142493K
14:00 39861090C
14:00 39865539F
16:00 39868703C
16:00 42339306D
16:00 X3866465G

 

Comunicar, que la resta de candidats/es admesos no mencionats en el present document seran convocats a les properes dates disponibles per la Comissió de Selecció.

Només es permetrà ajornar la data establerta per motius degudament justificats.

El candidat/a que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

La documentació que han de presentar és:

 1. Original o fotocòpia de la vida laboral del/la candidat/a.
 2. Currículum vitae actualitzat del/la candidat/a.
 3. Original i fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits.

No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 4 d’agost de 2020.

 1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria s’han de publicar a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.

 1. Mesures de prevenció COVID-19

Al tractar-se d’una entrevista presencial, aquesta no es podrà portar a terme si presenta algun símptoma descrit de la Covid-19, i per tant és responsabilitat seva no assistir i ajornar-la (sense indicar raons).

El centre ha adoptat les mesures i protocols establerts per minimitzar el risc de propagació de la malaltia:

 • Higienització dels materials i estàncies abans i després de cada entrevista.
 • Distància mínima de 2 metres entre els membres de la Comissió i l’entrevistat/da.
 • La utilització de la mascareta serà OBLIGATORIA durant l’entrevista. Durant la resta del procés de selecció serà OBLIGATÒRIA.