3. LLISTAT ENTREVISTES I PROVES PSICOTÈCNIQUES DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 64 Tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018) i de 2 tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa ordinària  (Bolletí Oficial Província Tarragona data  21 de desembre de 2018)

 

 1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

 

TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 

DATA: 6 DE JULIOL DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

 

 

8:30 40935216T
8:30 53327929Z
8:30 39701947Z
8:30 39928509A
8:30 Y0698951H
8:30 39917018N
8:30 39873423W
8:30 39872977Q
8:30 47760058Y
8:30 39883076H
8:30 39925036A
9:00 39862800M
9:00 39953721F
9:00 X8190501V
9:00 39918162Y
9:00 39704884F
9:00 41502981X
9:00 39923531Q
9:00 77793699V
9:00 04199472V
9:00 47829532C
9:00 49654773G
10:00 39880097Y
10:00 39924739M
10:00 47874802A
10:00 39886632D
10:00 39925043X
10:00 39893910L
10:00 39891016T
10:00 X5675041K
10:00 45664995J
10:00 21693731Q
10:00 39905737R
10:00 39951224V
10:00 39878462G
10:00 39939445Z
12:00 X6514245R
12:00 39894817Y
12:00 39926452Q
12:00 39934309F
12:00 39875395L
12:00 75136350L
12:00 48000133F
12:00 39914164X
12:00 39932576E
12:00 41033236V
12:00 48018888V
12:00 48000735B
13:00 39844716E
13:00 39879175G
13:00 Y4965919A
13:00 77458387E
13:00 39900601V
13:00 02714963C
13:00 41032244Z
13:00 47759768S
13:00 39882299T
13:00 45842528D
13:00 77785692Z
13:00 39930560F
14:00 X8881507B
14:00 43458325D
14:00 X5914159P
14:00 77790734L
14:00 49423118M
14:00 40927552H
14:00 40919286D
14:00 39924469B
14:00 39901531G
14:00 39886763W
14:00 39912181M
14:00 39918888L
15:00 33325294L
15:00 39908344D
15:00 33886603J
15:00 39926349M
15:00 41009476Q
15:00 75115058W
15:00 39726701C
15:00 Y2092687T
15:00 39905395G
15:00 39719449J
15:00 49317409G
15:00 39873391Q
15:00 42335983K
15:00 39736455E
15:00 52600428A
15:00 47827801Z
15:00 39942648C
15:00 48274496A
15:00 X5189951T
15:00 39895611H

 

 

Només es permetrà ajornar la data establerta per motius degudament justificats.

 

El candidat/a que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

 

La documentació que han de presentar és:

 

 1. Original o fotocòpia de la vida laboral del/la candidat/a.
 2. Currículum vitae actualitzat del/la candidat/a.
 3. Original i fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits.

 

No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 31 de gener de 2019.

 

 

 

 1. Publicació dels anuncis successius.

 

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria s’han de publicar a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.

 

 

 1. Mesures de prevenció COVID-19

Al tractar-se d’una entrevista presencial, aquesta no es podrà portar a terme si presenta algun símptoma descrit de la Covid-19, i per tant és responsabilitat seva no assistir i ajornar-la (sense indicar raons).

El centre ha adoptat les mesures i protocols establerts per minimitzar el risc de propagació de la malaltia:

 • Higienització dels materials i estàncies abans i després de cada entrevista.
 • Distància mínima de 2 metres entre els membres de la Comissió i l’entrevistat/da.
 • La utilització de la mascareta serà OPCIONAL durant l’entrevista. Durant la resta del procés de selecció serà OBLIGATÒRIA.