Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/tes admesos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TR) de 3 Tècnics/Tècniques especialistes en Radiodiagnòstic.

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

 Procés selectiu per a cobrir 3 tècnics/tècniques especialistes en Radiodiagnòstic amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

 1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

 TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC

 DATA: 12 DE NOVEMBRE DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

9:00 48015245P
9:00 39911650A
9:00 78096237J
9:15 39914967P
9:30 39917696T
9:45 39930311B
10:00 47856415Q
10:00 39945666W
10:00 48602178G
10:15 39909421M
10:30 46131910M
10:45 39921381M
11:00 39941365W
11:00 48001583P
11:15 45787025M
12:00 39937991D
12:00 48139269Q
12:15 77786548L
12:30 43741575Z
12:45 47243902Q
13:00 39913614N
13:00 39920807Y
13:15 39707938W
13:30 38143298Y
13:45 47629697D
14:00 X3290163J
14:00 47937037T

Només es permetrà ajornar la data establerta per motius degudament justificats.

El candidat/a que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

La documentació que han de presentar és:

 1. Original o fotocòpia de la vida laboral del/la candidat/a.
 2. Currículum vitae actualitzat del/la candidat/a.
 3. Original i fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits.

No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 31 de gener de 2019. 

 1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa.

 1. Mesures de prevenció COVID-19

Al tractar-se d’una entrevista presencial, aquesta no es podrà portar a terme si presenta algun símptoma descrit de la Covid-19, i per tant és responsabilitat seva no assistir i ajornar-la (sense indicar raons).

El centre ha adoptat les mesures i protocols establerts per minimitzar el risc de propagació de la malaltia:

 • Higienització dels materials i estàncies abans i després de cada entrevista.
 • Distància mínima de 2 metres entre els membres de la Comissió i l’entrevistat/da.
 • La utilització de la mascareta serà OBLIGATORIA durant TOT el procés de selecció.