Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/tes admesos a les convocatòries per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TRT) de 6 tècnics/tècniques especialistes en radioteràpia publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018 i taxa ordinària de reposició (REF. TO HUSJR TRT) de 2 tècnics/tècniques especialistes en radioteràpia publicada al BOPT núm. 244 de 21 de desembre de 2018

 1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Objecte de la convocatòria

 Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa addicional (BOPT de 27 de Desembre de 2018) i de 2 tècnics/tècniques especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (BOPT de 21 de Desembre de 2018).

 1. Data, hora i lloc de realització de les proves (Entrevista i Prova Psicotècnica)

Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la entrevista i prova psicotècnica d’acord amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA

DATA: 22 DE DESEMBRE DE 2020

LLOC: AULA 11.  Zona UNITAT DOCENT (aules URV – davant zona F vermella) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

9:00 77787007H
9:00 48011488T
9:00 39903373Y
9:00 39714837R
10:00 39913660N
10:00 48005306M
10:00 43741576Z
10:00 39905248H
11:00 39911650A
11:00 39923096H
11:00 25166488A
11:00 40933434N
12:00 39936368L
12:00 73400489Z
12:00 39920544L
12:00 47822367P
12:00 48006382T
13:00 39923089B
13:00 47934742M
13:00 47859493N

Només es permetrà ajornar la data establerta per motius degudament justificats.

El candidat/a que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

La documentació que han de presentar és:

 1. Original o fotocòpia de la vida laboral del/la candidat/a.
 2. Currículum vitae actualitzat del/la candidat/a.
 3. Original i fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits.

No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, 31 de gener de 2019.

 1. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran a la Borsa de Treball de la pàgina web de l’ Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

 1. Mesures de prevenció COVID-19

Al tractar-se d’una entrevista presencial, aquesta no es podrà portar a terme si presenta algun símptoma descrit de la Covid-19, i per tant és responsabilitat seva no assistir i ajornar-la (sense indicar raons).

El centre ha adoptat les mesures i protocols establerts per minimitzar el risc de propagació de la malaltia:

 • Higienització dels materials i estàncies abans i després de cada entrevista.
 • Distància mínima de 2 metres entre els membres de la Comissió i l’entrevistat/da.
 • La utilització de la mascareta serà OBLIGATÒRIA durant tot el procés de selecció.