Llistat provisional dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional ampliada (codi: TA2 GINSA NET MORA 100) (codi: TA2 GINSA NET MORA 50) (codi: TA2 GINSA NET MORA 40) (codi: TA2 GINSA NET MORA 16) de 6 netejadors/ores per al seu centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre publicada al BOPT núm. 0 de 21 de juliol de 2020

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 Netejadors/ores per al seu centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (2 a jornada completa, 1 a jornada parcial del 50’72 %, 2 a jornada parcial del 40’80 % i a jornada parcial del 16’83 %) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

  1. Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

A)  2 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA

 Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
78576626R
78579071P
77835122V
39878982H
78577125V
47797352V
X9070612X
77831913M
39930439R
42330992K
39864417N
X3800331H
39860143Q
43741906T
52308583M
46636111T

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

 B)  1 NETEJADOR/A PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 50’72 % 

Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
78576626R
78579071P
78577125V
47797352V
X9070612X
77831913M
44175031N
39864417N
39905641C
47859846C
39860143Q
46532435P
43741906T
52308583M
46636111T

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

 C)  2 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 40’80 %

 Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
78579071P
78577125V
47797352V
X9070612X
77831913M
39930439R
39864417N
X3800331H
47859846C
39860143Q
46532435P
43741906T
52308583M
46636111T

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

 D)  1 NETEJADOR/A PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 16’83 %

 Admesos/es 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
78577125V
47797352V
X9070612X
77831913M
39864417N
X3800331H
39860143Q
39895953S
43741906T
46636111T

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

(1) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

 Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.

Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

S’entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que el seu nom consta en la llista de persones admeses.

 

  1. Realització d’esmenes

Les persones presentades a la convocatòria podran esmenar els defectes en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

No es valoraran les titulacions obtingudes amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La documentació s’haurà d’enviar al correu electrònic joan.romera@ginsa.cat.

S’haurà de realitzar amb el format següent:

  • Assumpte del missatge: Nom i cognoms
  • Document adjunt: Exclusivament documentació en format PDF amb nom i cognoms al títol del document.

Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies, no s’admetran les titulacions enviades amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.