1. LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINARIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR PORTA) D’ 1 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR PORTA) D’ 1 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

 

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 portalliteres amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

  1. Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

PORTALLITERES

 Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
39914944P  
39677708V
39895669F
39901400B
39901961C
39906329H
39906513H
39907738R
39909025T
39924992M
39926453V
39932171P
39933189Z
43747913G

 

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
03453159P 2
04594074P 2
19010508L 2
33359311L 1
39728758F 2
39858024J 2
39890135Q 2
39890709S 2
39900268Y 1
39900705Y 2
39906915Y 1
39909392E 2
39918759M 2
39922255M 2
39925815T 1
39928433L 2
39931175R 1
39932500S 1
39960304N 2
40997823R 2
46689309E 2
47755628S 1
47759768S 2
47767742P 2
47836442F 2
47856165L 2
47856300Q 2
48001797S 2
48004193L 2
48018026Y 2
48018661 1
48139269Q 2
48274496A 2
48277025W 2
50105175C 2
54484145C 2
75713232S 2
X6071219R 1

 (1) Per no presentar les titulacions exigides (Títol ESO, EGB, equivalent o similar i Curs de zelador en la Sanitat o similar) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.

Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

S’entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que el seu nom consta en la llista de persones admeses.

  1. Realització d’esmenes

Les persones presentades a la convocatòria podran esmenar els defectes en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

No es valoraran les titulacions obtingudes amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La documentació s’haurà d’enviar al correu electrònic apersones.seleccio@salutsantjoan.cat.

S’haurà de realitzar amb el format següent:

  • Assumpte del missatge: Nom i cognoms
  • Document adjunt: Exclusivament documentació en format PDF amb nom i cognoms al títol del document.

Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies, no s’admetran les titulacions enviades amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.