Resolució definitiva convocatòries taxa addicional ampliada de Neteja al centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL AMPLIADA (CODI: TA2 GINSA NET MORA 100) (CODI: TA2 GINSA NET MORA 50) (CODI: TA2 GINSA NET MORA 40)  (CODI: TA2 GINSA NET MORA 16) DE 6 NETEJADORS/ORES PER AL SEU CENTRE DE TREBALL DE L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE PUBLICADA AL BOPT NÚM. 0 DE 21 DE JULIO DE 2020

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 Netejadors/ores per al seu centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (2 a jornada completa, 1 a jornada parcial del 50’72 %, 2 a jornada parcial del 40’80 % i 1 a jornada parcial del 16’83 %) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

  1. Llista definitiva de persones seleccionades

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en les bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional ampliada amb 6 netejadors/ores als seus centres de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre per Gestió integral sanitària i assistencial, AIE i en els pesos següents: Experiència  laboral com a netejador/a en sector sanitari i/o social (40%), experiència laboral com a netejador/a en altres sectors (25%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

  • 2 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
77835122V 64,44 100%
39878982H 60,93 100%
78577125V 52,18  
78579071P 35,85  
78576626R 30,23  
X9070612X 29,13  
47797352V 28,85  
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
46636111T 16,10  
52308583M 14,75  
42330992K NO PRESENTAT/ADA  
39930439R

 

NO PRESENTAT/ADA  
39864417N

 

NO PRESENTAT/ADA  
X3800331H

 

NO PRESENTAT/ADA  

 

  • 1 NETEJADOR/ORA PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 50,72%
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
78577125V 52,18 50,72%
78579071P 35,85  
44175031N 30,65  
78576626R 30,23  
X9070612X 29,13  
47797352V 28,85  
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
39905641C 16,93  
46636111T 16,10  
52308583M 14,75  
47859846C

 

11,70  
46532435P NO PRESENTAT/ADA  
39864417N

 

NO PRESENTAT/ADA  

 

  • 2 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 40,80%
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
78579071P 35,85 40,80%
X9070612X 29,13 40,80%
47797352V 28,85  
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
46636111T 16,10  
52308583M 14,75  
47859846C 11,70  
39930439R NO PRESENTAT/ADA  
46532435P NO PRESENTAT/ADA  
39864417N NO PRESENTAT/ADA  
X3800331H NO PRESENTAT/ADA  

 

  • 1 NETEJADOR/ORA PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 16,83%
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
47797352V 28,85 16,83%
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
46636111T 16,10  
39895953S NO PRESENTATA/ADA  
39864417N NO PRESENTAT/ADA  
X3800331H NO PRESENTAT/ADA