RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR LLEVA) DE 4 LLEVADORS/ORES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR LLEVA) DE 4 LLEVADORS/ORES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 4 llevadors/ores amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiva de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria i de conformitat amb els criteris de l’anunci publicats a Grupinet i a la Borsa de Treball, en resulta una puntuació final que es relaciona a continuació.

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

LLEVADORS/ES

 Seleccionats/des

NUM. IDENTIFICACIÓ  

PUNTUACIÓ

 

% JORNADA

12402848Y 92,72 100 %
47691305T 89,75 100 %
47108635N 87,07 100 %
53370169A 83,44 31,5 %