RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR PORTA) DE 22 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR PORTA) DE 22 PORTALLITERES PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 22 portalliteres amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiva de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral en l’àmbit hospitalari (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

PORTALLITERES

 

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
39924992M 64,59 100
39697820G 60,52 100
39922642R 55,72 100
39924810F 53,25 100
39901961C 50,30 100
39906329H 48,92 100
39925815T 48,01 100
39932171P 47,97 80
39906915Y 47,18 80
39932248Q 45,87 80
39929114X 44,45 80
39907738R 42,95 80
39909025T 38,66 80
39933189Z 37,62 80
39917148G 36,14 80
39709697J 30,78 80
39895669F 28,86 80
39929367X 28,51 80
39952897B 28,23 80
39924625Y 26,37 80
39932102P 24,53 80
Y2291012L 23,87 70
39936101M 23,67
39926453V 23,57
39876414-A 22,19
39698923A 21,53
47762803Z 20,79
39870055S 15,23
39923511L 13,34
39923041D 10,98
39879035W 4,70
42334626K NO PRESENTAT/ADA  
39882052Y NO PRESENTAT/ADA
39677708V NO PRESENTAT/ADA
39914944P NO PRESENTAT/ADA
43747913G NO PRESENTAT/ADA
39906513H NO PRESENTAT/ADA
47858982F NO PRESENTAT/ADA