Resolució definitiva de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TF) de 6 tècnics/tècniques especialistes en farmàcia publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Farmàcia amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018)

  1. Llista definitiu de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral acreditada com a tècnic/a en un servei de Farmàcia (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN FARMÀCIA

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
39891808X 75,90 100
39873391Q 69,68 100
39918734A 64,94 100
39907079D 59,67 100
39708125M 52,28 100
48019656A 42,59 100
39939445Z 29,44  
39940860A 28,59  
39911813M 27,22  
39932142W 25,58  
39925816R 22,85  
75136350L 19,84  
41551775K 18,01  
48003563X 13,30  
X3127363F 12,75  
39921829Q 12,73  
39937788J 12,54  
48000735B 12,14  
X5675041K 10,91  
39931754M 8,84  
39933661A 6,64  
39913255K 4,77  
39921418L NO PRESENTAT/ADA  
39907066L NO PRESENTAT/ADA  
42334626K NO PRESENTAT/ADA  
39935205Y NO PRESENTAT/ADA  
77835293G NO PRESENTAT/ADA  
39943041E NO PRESENTAT/ADA  

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans.

En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.