RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR AI) DE 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ (REF. TO HUSJR AI) DE 2 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 244 DE 21 DE DESEMBRE DE 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 Tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiva de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral en l’àmbit hospitalari (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
39883076H 69,83 100
45274730N 68,91 100
39910632C 65,66  
X5189951R 64,22  
39927298B 63,14  
39914164X 60,86  
10200324P 60,82  
39877281L 60,82  
39875395L 59,70  
39904880H 57,65  
X3739444N 55,20  
39930117R 53,57  
39923531Q 53,44  
39909880G 53,38  
02714963C 50,75  
39925450A 47,98  
39922602F 44,38  
39728758F 41,23  
39701947Z 40,76  
39895611H 40,61  
47772248Y 38,17  
39913009M 37,23  
39939569T 36,34  
39924739M 32,10  
39887273Y 32,09  
39918162Y 31,02  
39734901D 30,58  
X5914159P 29,14  
48005306M 27,95  
39715542Q 26,46  
39926432L 25,95  
43218908E 24,84  
X6617130F 23,89  
47760058Y 23,31  
X8195952V 22,94  
43747913G 22,86  
39889459F 21,63  
39893910L 21,42  
39926349M 20,92  
39917533K 20,77  
77793699V 20,56  
41033236V 20,08  
39953869V 18,54  
47874802A 16,89  
49653911Q 16,88  
X8190501V 16,71  
39891016T 15,67  
39679702X 15,62  
39886763W 15,24  
X3215515T 13,64  
39925043X 12,52  
47759768S 6,48  
39918888L NO PRESENTAT/ADA  
39930560F NO PRESENTAT/ADA  
39939445Z NO PRESENTAT/ADA  
39942648C NO PRESENTAT/ADA  
40919286D NO PRESENTAT/ADA  
41009476Q NO PRESENTAT/ADA  
45842528D NO PRESENTAT/ADA  
47827801Z NO PRESENTAT/ADA  
47829532C NO PRESENTAT/ADA  
48000735B NO PRESENTAT/ADA  
48274496A NO PRESENTAT/ADA  
52600428A NO PRESENTAT/ADA  
75136350L NO PRESENTAT/ADA  
77785692Z NO PRESENTAT/ADA  
X8881507B NO PRESENTAT/ADA  
Y2092687T NO PRESENTAT/ADA