Resolució definitiva de la convocatòria per a cobrir taxa ordinària de reposició (REF. TO HUSJR TRT) de 2 tècnics/tècniques especialistes en radioteràpia publicada al BOPT núm. 244 de 21 de desembre de 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 2 Tècnics/Tècniques Especialistes en Radioteràpia amb convocatòria de taxa ordinària de reposició (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de Desembre de 2018).

  1. Llista definitiva de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral en el servei de Radioteràpia (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIOTERÀPIA

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
77787007H 78,76 100%
39714837R 66,68 100%
39903373Y 58,47  
47822367P 56,76  
39905248H 55,48  
39913660N 44,85  
39923096H 44,58  
47859493N 35,21  
39936368L 28,11  
48005306M 24,01  
39923089B 16,07  
43741576Z 14,40  
40933434N 13,94  

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans.

En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.