Resolució definitiva de la convocatòria per cobrir la taxa addicional ampliada de 1 oficial administratiu/iva per al servei de higienització i neteja de Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 Oficial Administratiu/iva per al Servei de Higienització i Neteja amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

  1. Llista defintiva de persones seleccionades

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en les bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional ampliada de 1 oficial administratiu/iva per al Servei de Higienització i Neteja per Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE i en els pesos següents:

  • Experiència laboral acreditada com administratiu/iva en l’àmbit de la higienització i neteja (25%),
  • Experiència laboral demostrada com professional en l’àrea administrativa en el sector sanitari i social (10%),
  • Experiència laboral demostrada com professional en gestió de persones o equips de treball (15%)
  • Coneixements d’ofimàtica (5%)
  • Formació específica per al lloc de treball (10%)
  • i entrevista personal per competències-proves psicotècniques (35%).

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

OFICIAL ADMINISTRATIU/IVA PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA 

    NUM. IDENTIFICACIÓ       PUNTUACIÓ
39880608B 47,50
43510824E 28,65
52610000F 28,60