Resolució provisional convocatòria director/a d’infermeria per l’Hospital Comarcal per Móra d’Ebre (Ref. DIR INF 12 20)

  1. Entitat convocant

GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA

 

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir un/a Director/a d’Infermeria per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.

 

  1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i en els pesos següents: Experiència en direcció d’equips (20%), experiència en gestió sanitària (10%), formació específica pel lloc de treball (10 %), formació complementaria pel lloc de treball (5 %), activitat científica i docent (5%), projecte d’organització i direcció d’infermeria en un hospital comarcal (20%) i entrevista personal-proves psicotècniques (30%).

L’assignació del lloc de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

 

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39.891.076 Z 82,58

 

SI
52.305.804 D 59,60

 

 
47.827.061 X 46,73

 

 

 

 Les persones presentades al procés de selecció disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

  

  1. Revisió de resultats

 Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

seleccio_rrhh@ginsa.cat

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment al candidat/ata seleccionat/ada al Departament de Recursos Humans.