Resolució provisional de la convocatòria per a cobrir la taxa addicional ampliada de 1 oficial administratiu/iva per al Servei de Higienització i Neteja de Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 Oficial Administratiu/iva per al Servei de Higienització i Neteja amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

  1. Llista provisional de persones seleccionades

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en les bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional ampliada de 1 oficial administratiu/iva per al Servei de Higienització i Neteja per Gestió integral sanitària i assistencial, AIE i en els pesos següents:

  • Experiència laboral acreditada com administratiu/iva en l’àmbit de la higienització i neteja (25%),
  • Experiència laboral demostrada com professional en l’àrea administrativa en el sector sanitari i social (10%),
  • Experiència laboral demostrada com professional en gestió de persones o equips de treball (15%)
  • Coneixements d’ofimàtica (5%)
  • Formació específica per al lloc de treball (10%)
  • i entrevista personal per competències-proves psicotècniques (35%).

 

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

 

 

OFICIAL ADMINISTRATIU/IVA PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA

 

 

    NUM. IDENTIFICACIÓ       PUNTUACIÓ
39880608B 47,50
43510824E 28,65
52610000F 28,60

 

 

 

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

 

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

 

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

 

  1. Revisió de resultats

 

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

seleccio_rrhh@ginsa.cat.

 

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans.