Resolució Provisional de la Convocatòria per a cobrir Taxa Addicional Ampliada (CODI: TA2 GINSA NET BC 100) (CODI: TA2 GINSA NET BC 48) (CODI: TA2 GINSA NET BC 23) de 27 netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona número 0 de data 21 de juliol de 2020)

  1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en les bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional ampliada amb 27 netejadors/ores als seus centres de treball del baix camp per gestió integral sanitària i assistencial, AIE i en els pesos següents: Experiència  laboral com a netejador/a en sector sanitari i/o social (40%), experiència laboral com a netejador/a en altres sectors (25%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

– 5 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA         COMPLETA

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
39861090C 56,40 100%
39978259G 54,05 100%
X1344390V 53,25 100%
39863448D 52,05 100%
39866063W 50,10 100%
42332317N 48,91
39863155S 47,95
39868703C 36,97
39892690H 35,80
X7407751A 34,23
X4664250B 34,16
X6142493K 34,01
39863803L 33,88
24232733W 33,84
X6198528M 33,78
39686991P 33,75
40870913M 33,35
42339306D 32,79
X8174430T 31,75
X3866465G 31,69
39861130Z 31,62
39870325D 30,45
39868433A 30,10
22722477H 30,00
39846446G 29,63
39886958J 29,34
X4122106T 28,38
07968413V 27,93
X9218957M 26,83
39892277L 25,58
39848455N 24,74
X8506518Z 24,18
Y7755921J 23,27
39962758M 22,45
47856458J 22,30
39660787R 21,68
39862842R 19,55
X3951259C 18,99
39695135X 18,78
39930439R 18,50
Y7858032G 17,53
X9920658E 16,03
47859846C 12,38
39878392A 9,38
X4501824B 8,33
39865539F NO PRESENTAT/ADA
44993729W NO PRESENTAT/ADA
Y3452734B NO PRESENTAT/ADA
Y7123081H NO PRESENTAT/ADA
46532435P NO PRESENTAT/ADA
38816040K NO PRESENTAT/ADA
39864417N NO PRESENTAT/ADA
39900781J NO PRESENTAT/ADA
39905641C NO PRESENTAT/ADA
39954429W NO PRESENTAT/ADA
78579351N NO PRESENTAT/ADA
X3800331H NO PRESENTAT/ADA
Y0533857H NO PRESENTAT/ADA
39883412D NO PRESENTAT/ADA
39868289C NO PRESENTAT/ADA
39699412D NO PRESENTAT/ADA
48920153G NO PRESENTAT/ADA

 

– 3 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL

AL 48 %

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
42332317N 48,91 48%
39892690H 35,80 48%
39858987X 34,30 48%
X7407751A 34,23
X4664250B 34,16
X6142493K 34,01
39863803L 33,88
24232733W 33,84
X6198528M 33,78
39686991P 33,75
40870913M 33,35
42339306D 32,79
X8174430T 31,75
39870325D 30,45
39868433A 30,10
39895617R 29,88
39846446G 29,63
39886958J 29,34
X4122106T 28,38
X9218957M 26,83
39892277L 25,58
39848455N 24,74
X8506518Z 24,18
Y7755921J 23,27
39962758M 22,45
39660787R 21,68
39930439R 18,50
Y7858032G 17,53
X9920658E 16,03
X4501824B 8,33
44993729W NO PRESENTAT/ADA
Y3452734B NO PRESENTAT/ADA
Y7123081H NO PRESENTAT/ADA
39864417N NO PRESENTAT/ADA
78579351N NO PRESENTAT/ADA
X3800331H NO PRESENTAT/ADA
Y0533857H NO PRESENTAT/ADA

– 19 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL

AL 23 %

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
39844973A 46,06 23%
X6681835J 40,45 23%
39860766H 37,30 23%
39868703C 36,97 23%
X7407751A 34,23 23%
X4664250B 34,16 23%
X6142493K 34,01 23%
39863803L 33,88 23%
24232733W 33,84 23%
X6198528M 33,78 23%
39686991P 33,75 23%
40870913M 33,35 23%
42339306D 32,79 23%
X8174430T 31,75 23%
39861130Z 31,62 23%
39870325D 30,45 23%
39868433A 30,10 23%
39846446G 29,63 23%
X4122106T 28,38 23%
X9218957M 26,83
39892277L 25,58
39848455N 24,74
X8506518Z 24,18
Y7755921J 23,27
39962758M 22,45
39660787R 21,68
46794617J 21,28
39340343Q 19,30
39695135X 18,78
39930439R 18,50
X9920658E 16,03
47859846C 12,38
X4501824B 8,33
Y3452734B NO PRESENTAT/ADA
Y7123081H NO PRESENTAT/ADA
39864417N NO PRESENTAT/ADA
78579351N NO PRESENTAT/ADA
X3800331H NO PRESENTAT/ADA
Y0533857H NO PRESENTAT/ADA
39883412D NO PRESENTAT/ADA

 Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

  1. Revisió de resultats

 Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

seleccio_rrhh@ginsa.cat.

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans.