RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR AI) DE 64 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA HUSJR AI) DE 64 TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 DE DESEMBRE DE 2018

 

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 64 Tècnics/tècniques en cures auxiliars d’infermeria amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral en l’àmbit hospitalari (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%). http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

 

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
39921075K 71,44 100
52252285B 70,11 100
39883076H 69,83 100
45274730N 68,91 100
77458387E 68,23 100
33325294L 67,32 100
39910632C 65,66 100
X5189951R 64,22 100
39927298B 63,14 100
39926179L 62,04 100
75097844S 61,85 100
39914164X 60,86 100
10200324P 60,82 100
39877281L 60,82 100
39882843S 60,60 100
39902420L 60,21 100
39875395L 59,70 100
39861275K 57,91 100
39660364S 57,70 100
39904880H 57,65 100
39894817Y 57,55 100
39918192J 57,54 100
39704884F 56,13 100
39901531G 55,32 100
39926158K 55,27 100
X3739444N 55,20 100
39924590V 54,96 100
39926452Q 54,07 100
39912181M 53,91 100
39916804M 53,75 100
39930117R 53,57 100
39923531Q 53,44 100
39909880G 53,38 100
41032244Z 52,75 100
39844716E 52,21 100
39862800M 52,08 95
39900601V 51,98 90
28474542J 51,91 81,20
35035687V 51,02 81,20
39880097Y 50,83 81,20
02714963C 50,75 81,20
39879175G 50,43 80
33886603J 48,78 80
39925450A 47,98 80
39865589B 47,91 80
39916990F 46,75 80
47764073L 46,38 80
39898721T 45,72 80
39873423W 45,61 80
41024603D 45,52 80
X7222546V 45,44 80
39924720D 45,26 80
39922602F 44,38 80
47715230M 43,64 80
39882999X 43,15 80
39925327H 42,64 80
39728758F 41,23 80
39701947Z 40,76 75
39895611H 40,61 70
39908344D 39,05 70
47772248Y 38,17 70
52133201K 37,50 70
39913009M 37,23 50
39941794V 37,06 50
40927552H 36,37
39939569T 36,34
49317409G 36,34
39905153S 35,93
39926961L 35,51
77790734L 34,61
39870397N 32,85
47770561K 32,36
77619426S 32,27
41033316M 32,24
39924739M 32,10
39887273Y 32,09
39934309F 31,78
39858610R 31,68
39918162Y 31,02
39734901D 30,58
39932705J 29,69
X6514245R 29,62
X5914159P 29,14
33910622C 28,82
39941913K 27,99
48005306M 27,95
39886632D 27,55
41023113Z 27,23
39937788J 27,02
39924852A 26,52
39715542Q 26,46
49423118M 26,20
39928509A 26,13
39873391Q 26,12
39926432L 25,95
39953721F 24,89
43218908E 24,84
39927867M 24,72
39921211L 24,24
42335983K 24,07
39911754S 23,75
40935216T 23,52
47760058Y 23,31
48278750W 22,95
X8195952V 22,94
X6971819J 22,55
47625995X 22,39
39882299T 22,06
X5892075G 21,92
39916989Y 21,91
39978824V 21,76
47694742X 21,68
39889459F 21,63
52206610Z 21,56
39893910L 21,42
39926349M 20,92
48000133F 20,92
39917533K 20,77
77793699V 20,56
X7962003R 20,43
41033236V 20,08
41030745X 20,02
39917018N 19,98
39924469B 19,08
Y5183320P 18,70
39953869V 18,54
53327929Z 18,12
Y0296048Y 17,50
39872977Q 17,32
47874802A 16,89
49653911Q 16,88
X8190501V 16,71
39891016T 15,67
39679702X 15,62
39886763W 15,24
04199472V 14,11
39932576E 14,01
X3215515T 13,64
39925043X 12,52
47774789V 11,99
47759768S 6,48
39903590Q 1,37
21693731Q NO PRESENTAT/ADA
39726701C NO PRESENTAT/ADA
39736455E NO PRESENTAT/ADA
39878462G NO PRESENTAT/ADA
39905395G NO PRESENTAT/ADA
39905737R NO PRESENTAT/ADA
39918888L NO PRESENTAT/ADA
39925036A NO PRESENTAT/ADA
39930560F NO PRESENTAT/ADA
39939445Z NO PRESENTAT/ADA
39951224V NO PRESENTAT/ADA
40919286D NO PRESENTAT/ADA
41009476Q NO PRESENTAT/ADA
41502981X NO PRESENTAT/ADA
43458325D NO PRESENTAT/ADA
45664995J NO PRESENTAT/ADA
45842528D NO PRESENTAT/ADA
47829532C NO PRESENTAT/ADA
48000735B NO PRESENTAT/ADA
48018888V NO PRESENTAT/ADA
49654773G NO PRESENTAT/ADA
75115058W NO PRESENTAT/ADA
75136350L NO PRESENTAT/ADA
77785692Z NO PRESENTAT/ADA
X5675041K NO PRESENTAT/ADA
X8881507B NO PRESENTAT/ADA
Y0698951H NO PRESENTAT/ADA
Y2092687T NO PRESENTAT/ADA
Y4965919A NO PRESENTAT/ADA

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

  1. Revisió de resultats

 Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

apersones.seleccio@salutsantjoan.cat.

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans:

En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.