Resolució provisional de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TF) de 6 tècnics/tècniques especialistes en farmàcia publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 tècnics/tècniques especialistes en Farmàcia amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018).

  1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral com a tècnic/a en un servei de farmàcia (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN FARMÀCIA

NUM. IDENTIFICACIÓ

 

PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39891808X 75,90 SI
39873391Q 69,68 SI
39918734A 64,94 SI
39907079D 59,67 SI
39708125M 52,28 SI
48019656A 42,59 SI
39939445Z 29,44
39940860A 28,59
39911813M 27,22
39932142W 25,58
39925816R 22,85
75136350L 19,84
41551775K 18,01
48003563X 13,30
X3127363F 12,75
39921829Q 12,73
39937788J 12,54
48000735B 12,14
X5675041K 10,91
39931754M 8,84
39933661A 6,64
39913255K 4,77
39921418L NO PRESENTAT/ADA
39907066L NO PRESENTAT/ADA
42334626K NO PRESENTAT/ADA
39935205Y NO PRESENTAT/ADA
77835293G NO PRESENTAT/ADA
39943041E NO PRESENTAT/ADA

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

  1. Revisió de resultats

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

apersones.seleccio@salutsantjoan.cat.

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.