Resolució provisional de la convocatòria per a cobrir taxa addicional (REF. TA HUSJR TR) de 3 tècnics/tècniques especialistes en radiodiagnòstic publicada al BOPT núm. 246 de 27 de desembre de 2018.

  1. Entitat convocant

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 3 tècnics/tècniques especialistes en Radiodiagnòstic amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 de Desembre de 2018)

  1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Borsa de Treball de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i en els pesos següents: Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent (30%), experiència laboral acreditada com a tècnic/a en un servei de Radiologia (35%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

http://grupinetweb/rrhh/images/docs/Documents/Document_borsa_treball_HUSJR_SAM.pdf

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació i de major a menor jornada.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

TÈCNICS/TÈCNIQUES ESPECIALISTES EN RADIODIAGNÒSTIC

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
39909421M 62,68 100
77786548L 55,32 100
39921381M 53,15 100
39913614N 50,37
39914967P 43,44
47629697D 43,14
45787025M 34,85
39707938W 31,16
46131910M 29,67
39911650A 27,60
47856415Q 23,64
39941365W 21,47
X3290163J 20,74
39917696T 20,28
47243902Q 16,74
38143298Y 15,28
48139269Q 10,35
39930311B 8,75
39920807Y NO PRESENTAT/ADA
78096237J NO PRESENTAT/ADA
47937037T NO PRESENTAT/ADA
48001583P NO PRESENTAT/ADA
48602178G NO PRESENTAT/ADA
39937991D NO PRESENTAT/ADA
39945666W NO PRESENTAT/ADA
48015245P NO PRESENTAT/ADA
43741575Z NO PRESENTAT/ADA

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

  1. Revisió de resultats

 Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic: apersones.seleccio@salutsantjoan.cat.

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans:

En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.