Resolució provisional de les convocatòries de la taxa addicional (REF. TA FAE AI I TA FAE EDUC) a la Fundació Educativa i Social

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA FAE AI I TA FAE EDUC) A LA FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (ANTIGA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA)

 1. Entitat convocant

Fundació Educativa i Social (antiga Fundació per a l’Acció Educativa).

 1. Objecte de la convocatòria

Processos selectius per a cobrir les següents convocatòries:

 • 8 Assistents infantils per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil
 • 6 Educadors/ores per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil

 1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació descrita al punt 4 d’aquest document.

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

ASSISTENTS INFANTILS

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39870612C 63,32 SI
39879383M 62,59 SI
39921735Z 56,52 SI
39892494Y 54,21 SI
39922327P 50,10 SI
39867337B 49,54 SI
39700644E 47,78 SI
39927697L 23,00 SI
39471997H

 

NO PRESENTAT/ADA  

 

EDUCADORS/ORES

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39886544J 60,36 SI
39917784L 50,20 SI
39868528Y 48,40 SI
39885862K 44,22 SI
39892944L 43,18 SI
39916430E 31,46 SI
39922626P 29,98  
39910652V 29,95  
47696683L 29,42  
46789202A 29,24  
39922327P 27,95  
39928030F 15,47  
39917229Q 15,34  
39927697L 13,00  
39925542A 12,61  
47860534H 11,16  
47771275E 11,10  
47624925K NO PRESENTAT/ADA  
39471997H NO PRESENTAT/ADA  
48008066M NO PRESENTAT/ADA  
39875664N NO PRESENTAT/ADA  

 

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

 1. Baremació

ASSISTENTS INFANTILS

 • Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent fins a la data de tancament de la convocatòria (30%):

Formació complementaria (21%):

 • Cursos: 0,02 punts per hora amb un màxim de 200h per curs i fins a un màxim de 10 punts.

Activitat científica i docent (9%):

 • Activitat docent: 0,1 punts per hora de docència en formació continuada i 0,5 punts per any (450h) de docència a alumnes de pràctiques fins un màxim de 5 punts.
 • Activitat científica: Membre de comitè científic, beca o premi 0,5 punts per activitat i Treballs de recerca/investigació, publicacions o membre de societat científica 1 punt per activitat. Fins a un màxim de 10 punts.
 • Experiència laboral en l’àmbit del lloc de treball fins a la data de tancament de la convocatòria (35%):
ANYS D’EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats 0 punts
Entre 6 mesos i 1 any 2 punts
Entre 1 any i 2 anys 5 punts
Entre 2 anys i 3 anys 8 punts
Entre 3 anys i 4 anys 10 punts
Entre 4 anys i 5 anys 20 punts
Entre 5 anys i 6 anys 30 punts
Entre 6 anys i 7 anys 40 punts
Entre 7 anys i 8 anys 50 punts
Entre 8 anys i 9 anys 60 punts
Entre 9 anys i 10 anys 70 punts
Entre 10 anys i 11 anys 80 punts
Entre 11 anys i 12 anys 90 punts
Més de 12 anys 100 punts

 

 • Entrevista personal i proves psicotècniques (35%)

EDUCADORS/ORES

 • Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent fins a la data de tancament de la convocatòria (30%):

Formació complementaria (21%):

 • Màsters i postgraus: 6 punts per Màster i 3 punts per Postgrau fins a un màxim de 27 punts.
 • Cursos: 0,02 punts per hora amb un màxim de 200h per curs i fins a un màxim de 12 punts.

Activitat científica i docent (9%):

 • Activitat docent: 0,1 punts per hora de docència en formació continuada i 0,5 punts per any (450h) de docència a alumnes de pràctiques fins un màxim de 6 punts.
 • Activitat científica: Membre de comitè científic, beca o premi 0,5 punts per activitat i Treballs de recerca/investigació, publicacions o membre de societat científica 1 punt per activitat. Fins a un màxim de 10 punts.
 • Experiència laboral en l’àmbit del lloc de treball fins a la data de tancament de la convocatòria (35%):
ANYS D’EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats 0 punts
Entre 6 mesos i 1 any 2 punts
Entre 1 any i 2 anys 5 punts
Entre 2 anys i 3 anys 8 punts
Entre 3 anys i 4 anys 10 punts
Entre 4 anys i 5 anys 20 punts
Entre 5 anys i 6 anys 30 punts
Entre 6 anys i 7 anys 40 punts
Entre 7 anys i 8 anys 50 punts
Entre 8 anys i 9 anys 60 punts
Entre 9 anys i 10 anys 70 punts
Entre 10 anys i 11 anys 80 punts
Entre 11 anys i 12 anys 90 punts
Més de 12 anys 100 punts

 

 • Entrevista personal i proves psicotècniques (35%)
 1. Revisió de resultats

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

seleccio_rrhh@ginsa.cat .

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans:

En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.