Resolució provisional de les convocatòries de taxa addicional (REF. TA FAE DIRE i TA FAE MESTRE) a la Fundació Educativa i Social

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA FAE MESTRE I TA FAE DIRE) A LA FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (ANTIGA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA)

 1. Entitat convocant

Fundació Educativa i Social (antiga Fundació per a l’Acció Educativa).

 1. Objecte de la convocatòria

Processos selectius per a cobrir les següents convocatòries:

 • 1 Mestre/a per a centres municipals de primer cicle d’educació infantil.
 • 1 Director/a per al centre de suport a la infància i famílies Mas Pintat.

 1. Llista provisional de seleccionats/des.

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació descrita al punt 4 d’aquest document.

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

MESTRE/A

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39872593T 50,93 SI
47823541D 17,12
48016356S NO PRESENTAT/ADA

 

DIRECTOR/A PER AL CENTRE DE SUPORT A LA INFANCIA I FAMILIES – MAS PINTAT

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ VACANT ASSIGNADA
39677034X 60,84 SI

 

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

 1. Baremació

MESTRE/A

 • Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent fins a la data de tancament de la convocatòria (30%):

Formació complementaria (21%):

 • Màsters i postgraus: 6 punts per Màster i 3 punts per Postgrau fins a un màxim de 27 punts.
 • Cursos: 0,02 punts per hora amb un màxim de 200h per curs i fins a un màxim de 12 punts.

Activitat científica i docent (9%):

 • Activitat docent: 0,1 punts per hora de docència en formació continuada i 0,5 punts per any (450h) de docència a alumnes de pràctiques fins un màxim de 6 punts.
 • Activitat científica: Membre de comitè científic, beca o premi 0,5 punts per activitat i Treballs de recerca/investigació, publicacions o membre de societat científica 1 punt per activitat. Fins a un màxim de 10 punts.
 • Experiència laboral en l’àmbit del lloc de treball fins a la data de tancament de la convocatòria (35%):
ANYS D’EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats 0 punts
Entre 6 mesos i 1 any 2 punts
Entre 1 any i 2 anys 5 punts
Entre 2 anys i 3 anys 8 punts
Entre 3 anys i 4 anys 10 punts
Entre 4 anys i 5 anys 20 punts
Entre 5 anys i 6 anys 30 punts
Entre 6 anys i 7 anys 40 punts
Entre 7 anys i 8 anys 50 punts
Entre 8 anys i 9 anys 60 punts
Entre 9 anys i 10 anys 70 punts
Entre 10 anys i 11 anys 80 punts
Entre 11 anys i 12 anys 90 punts
Més de 12 anys 100 punts

 

 • Entrevista personal i proves psicotècniques (35%)

DIRECTOR/A PER AL CENTRE DE SUPORT A LA INFANCIA I FAMILIES – MAS PINTAT

 • Formació complementaria pel lloc de treball, activitat científica i docent fins a la data de tancament de la convocatòria (30%):

Formació complementaria (21%):

 • Màsters i postgraus: 6 punts per Màster i 3 punts per Postgrau fins a un màxim de 27 punts.
 • Cursos: 0,02 punts per hora amb un màxim de 200h per curs i fins a un màxim de 12 punts.

Activitat científica i docent (9%): 

 • Activitat docent: 0,1 punts per hora de docència en formació continuada i 0,5 punts per any (450h) de docència a alumnes de pràctiques fins un màxim de 6 punts.
 • Activitat científica: Membre de comitè científic, beca o premi 0,5 punts per activitat i Treballs de recerca/investigació, publicacions o membre de societat científica 1 punt per activitat. Fins a un màxim de 10 punts. 
 • Experiència laboral en l’àmbit del lloc de treball fins a la data de tancament de la convocatòria (35%):
ANYS D’EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats 0 punts
Entre 6 mesos i 1 any 2 punts
Entre 1 any i 2 anys 5 punts
Entre 2 anys i 3 anys 8 punts
Entre 3 anys i 4 anys 10 punts
Entre 4 anys i 5 anys 20 punts
Entre 5 anys i 6 anys 30 punts
Entre 6 anys i 7 anys 40 punts
Entre 7 anys i 8 anys 50 punts
Entre 8 anys i 9 anys 60 punts
Entre 9 anys i 10 anys 70 punts
Entre 10 anys i 11 anys 80 punts
Entre 11 anys i 12 anys 90 punts
Més de 12 anys 100 punts

 

 • Entrevista personal i proves psicotècniques (35%)
 1. Revisió de resultats

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

seleccio_rrhh@ginsa.cat .

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans:

En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.