Resolució provisional de les convocatòries per cobrir la taxa addicional ampliada de Neteja al centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL AMPLIDA (CODI: TA2 GINSA NET MORA 100) (CODI: TA2 GINSA NET MORA 50) (CODI: TA2 GINSA NET MORA 40)  (CODI: TA2 GINSA NET MORA 16) DE 6 NETEJADORS/ORES PER AL SEU CENTRE DE TREBALL DE L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE PUBLICADA AL BOPT NÚM. 0 DE 21 DE JULIO DE 2020

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 6 Netejadors/ores per al seu centre de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (2 a jornada completa, 1 a jornada parcial del 50’72 %, 2 a jornada parcial del 40’80 % i a jornada parcial del 16’83 %) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

  1. Llista provisional de persones seleccionades

Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en les bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional ampliada amb 6 netejadors/ores als seus centres de treball de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre per Gestió integral sanitària i assistencial, AIE i en els pesos següents: Experiència  laboral com a netejador/a en sector sanitari i/o social (40%), experiència laboral com a netejador/a en altres sectors (25%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

  • 2 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
77835122V 64,44 100%
39878982H 60,93 100%
78577125V 52,18  
78579071P 35,85  
78576626R 30,23  
X9070612X 29,13  
47797352V 28,85  
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
46636111T 16,10  
52308583M 14,75  
42330992K NO PRESENTAT/ADA  
39930439R

 

NO PRESENTAT/ADA  
39864417N

 

NO PRESENTAT/ADA  
X3800331H

 

NO PRESENTAT/ADA  

 

  • 1 NETEJADOR/ORA PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 50,72%
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
78577125V 52,18 50,72%
78579071P 35,85  
44175031N 30,65  
78576626R 30,23  
X9070612X 29,13  
47797352V 28,85  
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
39905641C 16,93  
46636111T 16,10  
52308583M 14,75  
47859846C

 

11,70  
46532435P

 

NO PRESENTAT/ADA  
39864417N

 

NO PRESENTAT/ADA  

 

  • 2 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 40,80%
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
78577125V 52,18 40,80%
78579071P 35,85 40,80%
X9070612X 29,13  
47797352V 28,85  
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
46636111T 16,10  
52308583M 14,75  
47859846C

 

11,70  
39930439R

 

NO PRESENTAT/ADA  
46532435P

 

NO PRESENTAT/ADA  
39864417N

 

NO PRESENTAT/ADA  
X3800331H

 

NO PRESENTAT/ADA  

 

  • 1 NETEJADOR/ORA PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 16,83%
NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ % JORNADA
78577125V 52,18 16,83%
X9070612X 29,13  
47797352V 28,85  
39860143Q 24,63  
77831913M 23,08  
43741906T 21,18  
46636111T 16,10  
39895953S

 

NO PRESENTATA/ADA  
39864417N NO PRESENTAT/ADA  
X3800331H

 

NO PRESENTAT/ADA  

Les persones presentades a la convocatòria disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per formular la revisió dels resultats de la llista provisional.

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional.

  1. Revisió de resultats

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic:

seleccio_rrhh@ginsa.cat.

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures seleccionades.

Per a la formalització de la contractació es citarà individualment als candidats/ates seleccionats/es al Departament de Recursos Humans.