Resolució definitiva de la convocatòria per a cobrir taxa addicional ampliada (codi: TA2 GINSA NET BC 100) (codi: TA2 GINSA NET BC 48) (codi: TA2 GINSA NET BC 23) de 27 netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp

 1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona número 0 de data 21 de juliol de 2020)

Continua llegint

Resolució Provisional de la Convocatòria per a cobrir Taxa Addicional Ampliada (CODI: TA2 GINSA NET BC 100) (CODI: TA2 GINSA NET BC 48) (CODI: TA2 GINSA NET BC 23) de 27 netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp

 1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona número 0 de data 21 de juliol de 2020) Continua llegint

Llistat entrevistes i proves psicotècniques dels candidats/ates admesos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional ampliada (codi: TA2 GINSA NET BC 100) (codi: TA2 GINSA NET BC 48) (codi: TA2 GINSA NET BC 23) de 27 netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp publicada al BOPT núm. 0 de 21 de juliol de 2020

 1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

Continua llegint

Llistat provisional dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir taxa addicional ampliada (codi: TA2 GINSA NET BC 100) (codi: TA2 GINSA NET BC 48) (codi: TA2 GINSA NET BC 23) de 27 netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp publicada al BOPT núm. 0 de 21 de juliol de 2020

 1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona data 21 de juliol de 2020).

 1. Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.

 1. 5 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA

Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
07968413V
22722477H
24232733W
38816040K
39660787R
39686991P
39695135X
39699412D
39846446G
39848455N
39861090C
39861130Z
39862842R
39863155S
39863448D
39863803L
39864417N
39865539F
39866063W
39868289C
39868433A
39868703C
39870325D
39878392A
39883412D
39886958J
39892277L
39892690H
39900781J
39905641C
39930439R
39954429W
39962758M
39978259G
40870913M
42332317N
42339306D
44993729W
46532435P
47856458J
47859846C
48920153G
78579351N
X1344390V
X3800331H
X3866465G
X3951259C
X4122106T
X4501824B
X4664250B
X6142493K
X6198528M
X7407751A
X8174430T
X8506518Z
X9218957M
X9920658E
Y0533857H
Y3452734B
Y7123081H
Y7755921J
Y7858032G

 Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

 1. 3 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 48 %

Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
24232733W
39660787R
39686991P
39846446G
39848455N
39858987X
39863803L
39864417N
39868433A
39870325D
39886958J
39892277L
39892690H
39895617R
39930439R
39962758M
40870913M
42332317N
42339306D
44993729W
78579351N
X3800331H
X4122106T
X4501824B
X4664250B
X6142493K
X6198528M
X7407751A
X8174430T
X8506518Z
X9218957M
X9920658E
Y0533857H
Y3452734B
Y7123081H
Y7755921J
Y7858032G

 

Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

 1. 19 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL AL 23 %

Admesos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
24232733W
39340343Q
39660787R
39686991P
39695135X
39844973A
39846446G
39848455N
39860766H
39861130Z
39863803L
39864417N
39868433A
39868703C
39870325D
39883412D
39892277L
39892690H
39930439R
39962758M
40870913M
42332317N
42339306D
46794617J
47859846C
78579351N
X3800331H
X4122106T
X4501824B
X4664250B
X6142493K
X6198528M
X6681835J
X7407751A
X8174430T
X8506518Z
X9218957M
X9920658E
Y0533857H
Y3452734B
Y7123081H
Y7755921J

 

Exclosos/es

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS
   

 

(1) Per no presentar la titulació exigida  (Nivell de formació bàsic) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport..

(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la convocatòria.

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el web i la Grupinet de la corporació, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.

Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones admeses i excloses.

S’entendrà que les persones excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte o defectes que hagin motivat la seva exclusió desisteixen en la seva sol·licitud.

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista provisional de persones admeses i excloses.

En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar- ne l’esmena en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que el seu nom consta en la llista de persones admeses.

 1. Realització d’esmenes

Les persones presentades a la convocatòria podran esmenar els defectes en un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci.

No es valoraran les titulacions obtingudes amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La documentació s’haurà d’enviar al correu electrònic joan.romera@ginsa.cat.

S’haurà de realitzar amb el format següent:

 • Assumpte del missatge: Nom i cognoms
 • Document adjunt: Exclusivament documentació en format PDF amb nom i cognoms al títol del document.

Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies, no s’admetran les titulacions enviades amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.